algemenevoorwaardenfotografie

toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jo Van Herck en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

resultaat

De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

offerte

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

betaling

Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Voor portretsessies is dit 50euro voor afzegging de avond voordien, 100euro voor afzegging de dag van de sessie zelf.

We sturen voor het verschuldigde bedrag een elektronische factuur aan de klant. Betaling kan per overschrijving. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond vóór het verschuldigde totaalbedrag van de sessie betaald is.

levering

Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Beelddragers worden geleverd in het pand waar Jo Van Herck zijn bedrijf uitoefent. Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de beelddragers door Jo Van Herck onbeschadigd retour zijn ontvangen.

Klanten verkrijgen bij elke sessie een smartphone app die de foto’s van de geplaatste bestelling bevat. Wil je de foto’s uit je app delen met vrienden en familie, dan gebruik je de share-knop ingebouwd in de app.

klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

auteursrecht

Het auteursrecht (en andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen) berust bij de fotograaf. Ook wanneer je de digitale hoge resolutie-bestanden aankocht.

Digitale bestanden die je aankoopt, worden steeds zonder watermerk aangeleverd.

Bij gebruik van afbeeldingen op social media zorgt u ervoor Jo Van Herck bij elke foto te vermelden (of te taggen).

Het is niet toegestaan om de foto opnieuw te bewerken/manipuleren in welke vorm dan ook. Ook het aanbrengen van (Instagram) filters is niet toegestaan.

De klant is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen en dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Digitale bestanden mogen ook niet doorverkocht worden aan derden.

Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten worden de SOFAM-tarieven aangerekend. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

selectie en nabewerking

Hoewel de fotograaf tijdens elke sessie heel veel beelden maakt, wordt slechts een selectie ervan weerhouden. Alleen afbeeldingen die voldoen aan de artistieke standaard van de fotograaf, en die een integraal deel van het verhaal uitmaken, worden opgenomen in de uiteindelijke fotogalerij.

Afbeeldingen die onscherp zijn of niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de fotograaf worden direct en definitief verwijderd. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden noch raw-bestanden.

De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotograaf op basis van zijn kwaliteits- en stijlcriteria.

De fotograaf levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend inbegrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.

De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.

De nabewerking bestaat uit een combinatie van kleur of zwart-wit op basis van het artistieke oordeel van de fotograaf. Sommige foto’s blijven in kleur, anderen worden omgezet naar zwart-wit. Verzoeken voor extra nabewerkingen of omzettingen worden niet toegestaan.

online fotogalerijen

Online fotogalerijen zijn 90 dagen beschikbaar, gerekend vanaf de datum waarop je je link ontvangt. Wil je ze daarna terug online laten zetten, dan wordt daarvoor een herupload-tarief van 25 euro aangerekend. Je krijgt dan nog 30 extra dagen toegang tot de website.

Originele bestanden worden gearchiveerd tot 180 dagen na je sessie-datum. Daarna zullen de bestanden uit het systeem verwijderd worden om digitale opslagruimte voor toekomstige sessies vrij te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om van de aangekochte digitale hoge resolutie-bestanden voldoende reservekopieën gemaakt te hebben. Klanten zullen hiervan niet voorafgaand op de hoogte gebracht worden en erkennen dat professioneel gedrukte items, digitale bestanden of back-ups na het verwijderen van de bestanden niet meer beschikbaar zullen zijn.

promotie

De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder -doch niet uitsluitend- website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

Afwijkende afspraken zijn mogelijk en worden schriftelijk vastgelegd.